Публічний договір-оферта про надання послуг

Публічний договір-оферта

 про надання послуг 

з організації відпочинку та творчого розвитку дитини в

 дитячому наметовому містечку

 «BERRY LAND»

 

 • Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою)  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ  КУДРЯВЕЦЬ ДМИТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА, який діє на підставі реєстраційного запису в ЄДРПОУ № 2 224 000 0000 098531 від 13.03.2015р., надалі «Виконавець», з однієї сторони, 
 • Відповідно ст. 642 ЦК України, обов’язковим прийняттям умов даного договору є здійснення юридичною або фізичною особою платежу в рахунок оплати надання послуг. Юридична або фізична особа, що здійснила акцепт даної оферти, стає Замовником. Виконавець та Замовник, разом – Сторонами цього договору.
 • У зв’язку з вище викладеним, уважно ознайомтесь з текстом даної публічної оферти та з додатками до неї. У разі Вашої незгоди з якими-небудь із пунктів договору- оферти чи додатків до неї, Виконавець пропонує відмовитись від користуванням запропонованих послуг. 
 • Словник термінів, що використовуються в цьому договорі:

а/ Оферта – цей документ «Публічний договір – оферта про надання послуг» . 

б/ Акцепт оферти - повне та безумовне прийняття оферти шляхом здійснення Замовником дій, вказаних в п.п. 1.1., 2.2, 3.2, 4.1., 4.2.,  , 5.1. цієї оферти. Акцепт оферти створює договір оферти.

в/ Замовник – особа, що здійснила акцепт оферти є таким чином Замовником послуг.

г/ Договір оферти – договір між Замовником та Виконавцем про надання послуг. 

д/ Заявка – попереднє резервування Замовником, за певною дитиною, місця у наметовому містечку, на певну відпочинкову зміну.

е/ Відпочинкова зміна – заявлений Виконавцем, на своєму сайті, період надання послуг з організації відпочинку та творчого розвитку дитини в дитячому наметовому містечку «BERRY LAND» групі відпочиваючих дітей, та попередньо обраний Замовником відповідно до Заявки.

ж/ Добровільна згода батьків та розписка про прийняття та повернення дитини – бланк розміщений на сайті Виконавця, обов’язковий для передачі Замовником перед початкoм відпочинкової зміни Виконавцеві.

 

 

 1. Загальні положення
  1. 1.1.Дана оферта, відповідно до Цивільного Кодексу, є офіційною пропозицією Виконавця укласти Договір про надання послуг з організації відпочинку дистанційним способом, далі по тексту «Договір», у зв’язку з чим, останній розміщує Публічну оферту (пропозицію) на даному інтернет-сайті Виконавця 
  2. 1.2.Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти Договір, вважається факт оплати Замовником послуг на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця.
 2. Предмет договору.

     2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з організації відпочинку та творчого розвитку дитини в дитячому наметовому містечку «BERRY LAND» (далі «Послуги»).

      2.2. Замовник зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх вартість.

    2.3. Строк надання Послуг за даним Договором визначається відповідно до обраної відпочинкової зміни, вказаної на Інтернет-сайті та у відповідному рахунку на сплату Послуг Виконавця.

   2.4. Місце надання Послуг: Дніпропетровська область, Новомосковський р-н, село Євецько-Миколаївка, вул. Центральна 1 б. територія Сімейного парку відпочинку та розваг «BERRY LAND».

3. Зміст послуг.

         3.1. Послуги з організації відпочинку та творчого розвитку дитини в дитячому наметовому містечку «BERRY LAND» включають в себе  перебування дитини на території Сімейного парку відпочинку та розваг «BERRY LAND» за адресою:  Новомосковський район Дніпропетровської області, с. Євецько-Миколаївка із залученням дитини до спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, розважально-навчального, спортивного характеру. А також:

- оглядові екскурсії про культуру фермерського господарства;

- знайомство з флорою та фауною території перебування;

- дозвільно-спортивна програма;

- сприяння всебічному творчому, інтелектуальному, особистісному та фізичному розвитку дитини.»

      3.2. Щоденне перебування дитини на території Сімейного парку відпочинку та розваг «BERRY LAND» розташований у Новомосковського району Дніпропетровської області, с. Євецько-Миколаївка здійснюється з дотриманням санітарних та проти-епідеміологічних норм

       3.3. Невід’ємною частиною цього договору є Добровільна згода батьків та розписка про прийняття та повернення дитини.

 

4. Права та обов’язки Сторін

      4.1. Виконавець зобов’язаний організувати та надати Послуги на умовах та в строки, зазначені в цьому договорі, а саме:

- прийняти заявку на попереднє резервування за дітьми/дитиною місця на обрану Замовником відпочинкову зміну;

- організувати проживання та 5-ти разове харчування дитини самостійно, або шляхом залучення сторонніх організацій;

-організувати та провести необхідне медичне обстеження дитини в день її прибуття у наметове містечко.

- організувати дозвілля дитини;

- організувати виконання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм;

- забезпечити безпеку дитини та ,у разі необхідності, надати медичну допомогу;

- забезпечувати належну якість наданих Послуг;

 

Виконавець має право:

 • відмовити у задоволенні заявки на резервування місця за дітьми/дитино у разі відсутності місць;
 • організувати страхування дитини на випадок настання страхового випадку , передбаченого полісами страхування від нещасних випадків   ;
 • забезпечити доставку дитини за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський р-н, село Євецько-Миколаївка, вул. Центральна 1 б. Територія Сімейного парку відпочинку та розваг «BERRY LAND» трансфером. «Трансфер» – організація колективної доставки дітей до місця проведення програми,  ліцензія на перевезення N064720, автобус N АЕ1818AЕ, водій Ларіонов Дмитро Вікторович, посвідчення водія АЕВ 023261, медична довідка: МДО 441044., яке оплачується окремо. 

        Місце збору для трансферу зазначено на сайті. 

 • змінити програму (тему) відпочинкової зміни;
 • в разі настання форс-мажорних обставин, Виконавець має право на заміну виду та умов надання послуг Замовнику.
 • при неможливості надати Послуги, негайно повідомити про це Замовника.

   4.2. Замовник зобов’язаний:

- заповнити та надати Заявку попереднього резервування місця дитини на відпочинкову зміну у дитячому наметовому містечку «BERRY LAND».

- надати Виконавцю інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором, в тому числі, надати Виконавцю копію паспорта одного з батьків (законного опікуна), копію свідоцтва про народження дитини;

- Надати Виконавцю медичну довідку (форма №079/0) дитини, дійсну на день першого дня відпочинкової зміни;

- забезпечити здоровий стан дитини та відсутність захворювань, які можуть нести загрозу іншим відпочиваючим, на момент її прибуття у наметове містечко.

- внести плату Виконавцю за надані Послуги  на підставі рахунку Виконавця в розмірах і строках передбачених п. 5.1. цього Договору;

- надати заповнений бланк - Добровільна згода батьків та розписка про прийняття та повернення дитини.

     4.3. За відсутністю вказаних вище документів Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити дію Договору.

 

5. Вартість послуг та порядок розрахунків.

       5.1. Замовник здійснює повну передоплату Послуг  за цим Договором, вартість яких визначена на Інтернет-сайті та вказана у відповідному рахунку на сплату не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять)  календарних днів до початку відпочинкової зміни у дитячому наметовому містечку «BERRY LAND». 

    5.2. Резервування місця за дітьми/дитиною відпочинкової зміни у дитячому наметовому містечку «BERRY LAND» здійснюється виключно за поданою заявкою Замовника. Резервування місця за Заявкою -  втрачається в випадку відсутності оплати з боку Замовника рахунку у строки передбачені п. 5.1. цього договору. 

       5.3. Факт оплати Замовником послуг за Договором повністю або частково є підтвердженням згоди на їх отримання (укладення договору). Виконавець, у випадку повної або часткової несплати вартості послуг Замовником, має право відмовитися від їх надання. При цьому вже сплачені Замовником кошти визнаються завдатком за Договором.

        5.4. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий  рахунок Виконавця.

        5.5. Оплата вартості Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

         5.6. Прийом дітей на відпочинкову зміну у наметовому містечку здійснюється тільки після повної оплати вартості послуг.

        5.7. У разі відмови/неможливості поїздки до наметового містечка, незалежно від причин, раніше сплачені кошти визнаються Сторонами завдатком та поверненню Замовнику не підлягають. При цьому, якщо Замовник попередив більш ніж за 15 днів до початку відпочинкової зміни, Замовник має право на перенесення дати заїзду дитини/дітей у наметове містечко з відповідною доплатою, у разі якщо така зміна коштує більше, ніж оплачена. Таке перенесення дати заїзду можливе лише у випадку наявності місць.

        5.8. У випадку відмови від поїздки у наметове містечко внаслідок хвороби, що робить неможливим перебування дитини у наметовому містечку, Замовнику повертається 50% раніше сплачених сум, за умови надання офіційного висновку лікаря про неможливість перебування дитини у наметовому містечку не пізніше 5 діб до дати заїзду. У разі переривання відпочинку дитини через хворобу, раніше сплачена сума Замовнику не повертається . 

 

6. Медичний відбір.

    6.1. Діти, яким протипоказано направлення за станом здоров'я, а також такі, що не мають заповненої медичної довідки за формою №079/0 з датою що не перевищує 3 (три) дні до початку настання відпочинкової зміни -не приймаються, при цьому вартість оплачених послуг Замовнику не повертається.

   6.2. Відповідальність за будь-які наслідки, що виникли в результаті внесення в медичні документи дитини завідомо неправдивих даних, несе Замовник.

 

7. Авторські та суміжні права.

     7.1. Протягом надання послуг  з організації відпочинку та творчого розвитку дитини в дитячому наметовому містечку «BERRY LAND» Виконавець має право здійснювати фото і відео-зйомку дітей, що знаходяться в наметовому містечку. При цьому всі авторські та суміжні права на отриману в результаті фото-і відеопродукцію, в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях інформації належать Виконавцю та не можуть бути використані без його згоди.

 

8. Відповідальність сторін.

    8.1. У разі невиконання чи неналежного виконання умов цього договору сторони несуть майнову відповідальність у розмірі заподіяної шкоди відповідно до чинного законодавства України.

         8.2.У разі грубого порушення правил наметового містечка «BERRY LAND» дитиною, Виконавець залишає за собою право передати дитину Замовнику або представнику Замовника без повернення коштів за невикористані Послуги. 

         Крім того дитина, яку помічено у палінні, вживанні алкоголю, заборонених медичних препаратів або наркотиків, а також дитина з емоційними, психологічними чи поведінковими проблемами, які ставлять під загрозу зриву виконання послуг і шкодять оточуючим і їй особисто, буде негайно передана Замовнику.

           8.3. У випадках, передбачених п. 8.3. цього Договору Замовник зобов’язаний самостійно прибути на усну, телефонну вимогу Виконавця та власними силами і за власний кошт забрати дитину та доставити до місця її постійного проживання

 

9. Обставини непереборної сили.

         9.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного договору у випадку, якщо причиною такого невиконання з'явилися обставини непереборної сили на території надання послуг: військові дії, стихійні лиха, природні явища і катаклізми, пожежі, епідеміологічна ситуація, законодавчі та інші акти України, прийняті після укладення договору, дії органів влади та інших державних органів, дії третіх осіб. 

         9.2 У разі виникнення обставин непереборної сили Виконавець зобов'язаний забезпечити негайну евакуацію і скерування дитини до місця постійного проживання.

 

10. Порядок розірвання цього договору.

       10.1. Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, а також з ініціативи однієї зі сторін у разі порушення іншою стороною умов цього договору.

   10.2. Крім того, Замовник на свій розсуд може достроково перервати надання послуг Виконавцем своїй дитині, в цьому випадку невикористаний залишок вартості послуги Замовнику не повертається.

    10.3.  У випадку дострокового розірвання Виконавцем цього Договору на підставі настання обставин п. 8.3. невикористаний залишок вартості послуги Замовнику не повертається.

 

11. Обробка персональних та медичних даних.

    11.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник дає згоду на обробку персональних та медичних даних з первинних джерел (путівка, обмінна медична карта) як своїх, так і своєї дитини, з метою забезпечення реалізації договірних, податкових, адміністративно-правових відносин у сфері бухгалтерського обліку.

 

12. Договір в цілому.

    12.1. Цей договір  вважається укладеним і набирає чинності після здійснення оплати Послуг Вконавця та діє до повного виконання своїх зобовязань Сторонами.

   12.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

      12.3. Будь-які зміни, доповнення, додатки і протоколи додаткові угоди до цього Договору , які складаються у письмовій формі, є його невідємною частиною  і вступають в силу з моменту їх підписання Сторонами.

13. Прикінцеві положення.

         13.1. Укладанням цього Договору замовник підтверджує факт ознайомлення з діючими правилами наметового містечка «BERRY LAND», змістом послуг та згоду з ними.

13.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю , укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

 

 

 

 

14. Реквізити Виконавця.

 

Виконавець

ФОП КУДРЯВЕЦЬ Д. О.

реєстраційний запис в ЄДРПОУ

№ 2 224 000 0000 098531 від 13.03.2015р.

ІПН 3438616932.

р/р __________________

в банку _______________

МФО _________________

Платник Єдиного податку ІІ група

 

_______________Кудрявець Д.О.

 

Додатки до Договору які є його невід’ємною частиною:

1.Копія паспорта одного з батьків (законного опікуна)

2.Добровільна згода батьків та розписка про прийняття та повернення дитини.

3.Медична довідка дитини;

4.Копія свідотства про народження дитини.

 

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.